header-website-hr

SB+

 

 

WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

Y Torenrace 2017

 

ORC-handicapklassen

ORC-sportboten

Etchells

Kajuit-Eenheidsklassen

Lemsteraken

 

6 en 7 mei 2017

 

Organisatie:

Zeilvereniging Het Y

Durgerdam

1

REGELS

1.1

De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de

Regels voor Wedstrijdzeilen (2017-2020), de aankondiging(NOR) en deze wedstrijdbepalingen.

1.2

De voorschriften van het watersportverbond zijn van toepassing.

1.3

In de wedstrijdbepalingen worden o.a. de volgende regels gewijzigd:

Regel 55, 44.1, 44.2, 60.1a, 62.1, 63.1.

1.4

Voor alle klassen gelden de respectievelijke klassenvoorschriften.

 

 

2

MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

2.1

Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het officiële mededelingenbord op de steiger bij het clubhuis van ZV Het Y, Durgerdam.

2.2

Mededelingen aan deelnemers zullen worden ook vermeld worden op de website van de ZV het Y:

www.ytorenrace.nl   -> mededelingen

Mededelingen mbt protestbehandeling (wb 16.3 en 16.4) worden niet op de website gepubliceerd

 

2.3

Marifoonkanaal 72 wordt gebruikt voor mededelingen van de wedstrijdleiding aan de deelnemers.  Let op : dmv mededeling kan het kanaal wijzigen.

 

3

WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

 

Iedere wijziging van de wedstrijdbepalingen  zal worden bekend gemaakt vóór 8.00 uur op de dag dat deze van kracht wordt, behalve dat iedere wijziging in het schema van de wedstrijden zal worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

 

4

SEINEN OP DE WAL

4.1

Seinen op de wal zullen worden getoond aan de vlaggenmast in de haven.

4.2

Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt  '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan 60 minuten' in wedstrijdsein OW.

 

5.

PROGRAMMA VAN DE WEDSTRIJDEN

5.1

Zaterdag 6 mei en  Zondag 7 mei.

Op beide wedstrijddagen zullen zijn er max 4 races voor alle klassen m.u.v. de Lemsteraken, deze zullen op zaterdag max 3 en op Zondag max 2 races varen.

5.2

Startrooster:

 

Klassen

vlag                      

Klasse

Baan

Waarschuwing

sein

Start

sein

0

Lemsteraken

Lang

09.30

09.35

1

Etchells

Outerloop

09.35

09.40

2

ORC 4

Outerloop

09.40

09.45

3

ORC 3

Innerloop

09.45

09.50

4

ORC 2

Innerloop

09.50

09.55

5

ORC 1

Innerloop

09.55

10.00

 

Bij minder dan vier inschrijvingen in een klasse kan het wedstrijdcomité startgroepen samen voegen.  Het definitieve startrooster wordt gepubliceerd  op het mededelingenbord in de haven en  op www.ytorenrace.nl  -> mededelingen

 

5.3

Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een oranje vlag worden getoond met één geluidssein vijf minuten voordat het waarschuwingssein wordt getoond bij de 2e of volgende start van de dag.

5.4

Op zondag zal er geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:30 uur.

 

6.

KLASSENVLAG

 

Een deelnemend scherp jacht moet in het achterstag de klassenvlag voeren zoals aangegeven in startrooster

 

7.

WEDSTRIJD- EN STARTGEBIED

7.1

Appendix A beschrijft de locatie van het wedstrijdgebied.

7.2

Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

 

8.

BANEN

8.1

De tekeningen in Appendix B geven de banen aan en de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de zijde waar elk merkteken moet worden gehouden.

8.2

Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité het nummer van de te varen baan tonen.

8.3

Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité de kompaskoers van het eerste rak bij benadering aangeven.

 

9.

MERKTEKENS

9.1

Merktekens van de baan zijn beschreven in Appendix B.

9.2

 

9.3

Merktekens startlijn: Aan de stuurboordzijde de oranje vlag aan boord van het startschip . Aan de bakboordzijde merkteken ODM: een joon met een oranje vlag.

Er kan een joon met een gele vlag als Inner Limit Mark (ILM) aan de stuurboordzijde van de startlijn worden neergelegd.

9.4

Merktekens finishlijn alle klassen muv Lemsteraken: gezien vanuit de richting van het laatste merkteken, aan de BB zijde van de lijn een blauwe vlag aan boord van het finishschip, aan de SB zijde een joon met blauwe vlag.

Merkteken finishlijn Lemsteraken: gezien vanuit het laatste merkteken van de baan, aan bakboord de boei van de baan en stuurboord een blauwe vlag aan boord van het finishschip.

Zie ook de baan schets in appendix B.

9.5

Een boot van het wedstrijdcomité die een koersverandering aangeeft is een merkteken zoals beschreven in lid 12.2 van deze bepalingen.

 

10.

RESERVE

 

11.

START

11.1

De startlijn is een denkbeeldige lijn tussen een staak/mast/wand  met oranje vlag op het startschip en merkteken ODM.

11.2

Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden.

11.3

Een boot die later start dan vier minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen.

 

12.

WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

12.1

 

12.2

Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen.

Behalve bij een ‘gate’, moeten boten tussen de wedstrijdcomité boot die de wijziging van het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren.

 

13.

FINISH

13.1

De finishlijn is een denkbeeldige lijn tussen de blauwe vlaggen of blauwe vlag en merkteken van de baan als zijnde de merktekens van de finishlijn.

 

14.

STRAFSYSTEEM

14.1

Regel 44.1 en 44.2 zijn gewijzigd zodat maar 1 ronde, inclusief eenmaal  overstag gaan en 1 gijp, vereist is.

 

15.

TIJDSLIMIETEN

15.1

Tijdslimiet, gemeten in werkelijke tijd, waarbinnen boten dienen te finishen nadat de eerste boot in hun klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht. Boten die na deze tijdslimiet finishen, zullen de score DNF krijgen. Dit wijzigt Regel 35.

15.2

Tijdslimiet is 20 minuten

15.3

Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor verhaal.

16.

PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

16.1

Protestformulieren zijn verkrijgbaar of te downloaden vanaf de website.

Protesten moeten bij het wedstrijdkantoor.

16.2

Voor iedere klasse is de protesttijdlimiet 90 minuten nadat de laatste boot in die klasse gefinisht is in de laatste wedstrijd van de dag.

16.3

Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de jurykamer nabij het wedstrijdkantoor.

16.4

Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden getoond, op mededelingenbord, om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b).

16.5

Overtreding van de bepalingen 11.2 en 18 zullen geen grond voor een protest zijn door een boot. Dit wijzigt regel 60.1(a). Straffen voor deze overtredingen kunnen lager zijn dan uitsluiting als het protestcomité dat beslist.

16.6

Op de laatste dag van een evenement moet een verzoek om heropening worden ingediend :

(a) binnen de protesttijd limiet als de partij die heropening vraagt de vorige dag op de hoogte was van de beslissing;

(b) niet later dan 15 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de hoogte was gebracht van de beslissing op die dag.

Dit wijzigt regel 66.

16.7

Arbitrage: RvW Appendix T is van toepassing.

 

17.

SCOREN

17.1

Voor die klasse die varen onder “ToT Triple Number” handicap, zal op het finishschip door middel van een wit bord met zwarte letter worden getoond welke rekenmethode vooralsnog voor die wedstrijd wordt gehanteerd, dus respectievelijk de letter ´H´, ´M´ of ´L´. (L: ≤ 9 kn, M: 9-14 kn, H: ≥ 14 knopen)
Elke beslissing door het racecomité met betrekking tot de toepassing van het Tripple Number systeem geeft geen reden tot verhaal. Dit wijzigd RvW 62.1(a)

17.2

De bij het Watersportverbond 4 dagen voor het begin van het evenement bekende meetbrieven zijn bepalend voor de te hanteren handicap

17.2

(a) Wanneer minder dan 5 wedstrijden zijn voltooid, zal de serie score van een boot het totaal zijn van de wedstrijdscores.

(b) Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid, zal de seriescore van een boot het totaal zijn van de wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

 

18.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

18.1

 

18.2

Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen via marifoonkanaal 72 of een telefoonnummer bekend gemaakt op het mededelingenbord.

Men is verplicht een werkende (handheld) marifoon aan boord te hebben. 

 

19.

RESERVE

 

20.

UITRUSTING- EN METINGCONTROLES

20.1

Een boot of uitrusting kunnen te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de klassenvoorschriften en wedstrijdbepalingen. Op het water kan een boot door het wedstrijdcomité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan.

20.2

Verificatie van de meting zal uitgevoerd worden ingeval van enige twijfel. Wanneer een meter tot de conclusie komt dat een boot niet aan de meetbrief voldoet, dan komen de kosten voor een her-meting voor rekening van de eigenaar. Het technisch of wedstrijd comité kan een protest indienen . Het protestcomité beslist over de straf.

20.3

Gebruik van een afwijkend zeilnummer.

Een verzoek om een afwijkend zeilnummer te gebruiken tijdens de race moet bij het wedstrijdcomité uiterlijk 2 ½ uur voor de race worden ingediend. Een dergelijk verzoek zal alleen worden ingewilligd indien het comité overtuigd is dat het niet mogelijk is dat het oorspronkelijke zeilnummer toegepast kan worden en het vervangende zeilnummer  niet in gebruik is bij een andere deelnemer.

Bovenstaande geldt ook voor zeilnummers in de voorzeilen.

 

21

RECLAME

21.1

Indien er sponsoruitingen van de evenementsponsors in de vorm van vlaggen of stickers bij de inschrijving worden uitgereikt dienen deze op de aangegeven wijze te worden gevoerd of bevestigd.

22.

OFFICIËLE BOTEN

 

Officiële boten zullen kenbaar zijn als volgt: een oranje vlag met blauwe letters ‘RC’.

 

23.

RESERVE

 

 

24.

AFVAL VERWIJDERING:

Regel 55 is gewijzigd door toevoeging van de bepaling: “hoewel, ontdoen van elastiek en wollen draadjes bij het hijsen van een zeil is toegestaan.”

Er kunnen discretionaire straffen  gegeven worden.

25.

BEPERKING OP UIT HET WATER HALEN

 

Kielboten mogen niet uit het water gehaald worden gedurende de wedstrijdserie behalve na schriftelijke toestemming van het wedstrijdcomité.

26.

DUIKUITRUSTING EN PLASTIC BADEN

Onderwater ademhalingsapparatuur  en plastic baden of een equivalent daarvan mogen niet worden gebruikt nabij kielboten tussen het waarschuwingssein van de eerste wedstrijd en het einde van de wedstrijdserie.

 

27.

RADIOCOMMUNICATIE

 

Ter ondersteuning van de wedstrijden volgt de wedstrijdcommissie het marifoon protocol van de Noordzeeclub.  
http://www.noordzeeclub.nl/organisatie/marifoonprotocol/
De marifoon is geen vervanging van de voorgeschreven seinen. Het mislukken van de marifooncommunicatie is dan ook nooit reden voor verhaal.
Marifoonkanaal 72 kan worden gebruikt voor mededelingen van het wedstrijdcomité aan de deelnemers.
Deze mededelingen kunnen betrekking hebben op (gewijzigde) starttijden, banen, OCS, algemene terugroep, baanwijzigingen, afkortingen, afbreken van een wedstrijd. Het niet uitzenden van enig bericht of het niet tijdig uitzenden zal geen grond zijn voor een verzoek om verhaal. Dit wijzigt regel 62.1.

 

28.

PRIJZEN

 

 

 

Voor iedere startklasse worden er prijzen ter beschikking gesteld.

De prijsuitreiking is op zondag zo snel mogelijk na de laatste wedstrijd.

·         bij   2 tot en met   4 inschrijvingen:        1 prijs

·         bij   5 tot en met   8 inschrijvingen:        2 prijzen

·         bij   9 tot en met 12 inschrijvingen:        3 prijzen

·         bij  12 of meer inschrijvingen:                 4 prijzen

Indien in een startklasse meerdere boten zijn ingeschreven, waarvan er slechts één start en finisht, wordt aan hem de tweede prijs toegekend.

Er worden ten behoeve van de verbondscompetitie deeluitslagen per ORC klasse gepubliceerd.

De volgende wisselprijzen zijn beschikbaar:

 

Y-TOREN                                        Etchells    ( of  de grootste eenheidsklasse)

Gideon Messink Sr. Prijs:            ORC 1

ORC 2 Champions Trophy            ORC 2

Charles vd Bosch                         ORC 3

Tjebbe Westendorp prijs             ORC 4

Schaalmodel                                  Lemsteraken

 

 

Deze (wissel) prijzen worden uitgereikt aan de boot die, over de baan van zaterdag en zondag gezamenlijk de kortst berekende tijd behaald.

De wisselprijzen blijven eigendom van Zeilvereniging Het-Y.

Overige prijzen, die niet binnen 3 maanden zijn opgehaald, vervallen aan de vereniging.

 

 

29.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie, zie RvW regel 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

 

30.

VERZEKERING

 

Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van Euro 1.000.000 per evenement of het equivalent daarvan.

 


 

Appendix A – Locaties wedstrijdgebied

Er zijn twee wedstrijd gebieden optioneel voor de Y Toren Race. Te weten de Pampusbaan of  IJM7 baan. Bij benadering zijn de banen in onderstaande kaart weergegeven (kaart niet voor navigatie doeleinden). Het garanderen van een minimale diepgang van 2,50m is de onderligger voor deze gebieden. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van windrichting en kracht. Het gebied wordt als mededeling bekend gemaakt (over de marifoon) en kan voor de twee wedstrijddagen verschillend zijn.

Img001

 

Appendix B -  Banen
Baan Outerloop

 

1 Start - A - B - GATE - Finish.
2 Start - A - B - GATE - B - GATE -Finish.
3 Start - A - B - GATE - B - GATE - B - GATE -Finish.
4 Start - A - B - GATE - B - GATE - B - GATE - B - GATE - Finish.
5 Start - A - B - GATE - B - GATE - B - GATE - B – GATE -  B - GATE  Finish

 

Schematische weergave van de banen:

Img002Opmerkingen Outerloop:

 • Boei letters verwijzen naar de beschrijving van de baan, boeien op het water kunnen andere letters en cijfers bevatten.
 • Bij het ronden van de gate moet tussen de beide boeien door worden gevaren komende vanuit de richting van boei B en moet 1 van beiden worden gerond.

 

 

 

 

 Baan Innerloop        

1 Start - A - B – gate 2 -  Finish.
2 Start - A - spreader - gate 1  A- B – gate 2 -  Finish.
3 Start - A - spreader - gate 1 - A – gate 1– A– B – gate 2 -  Finish.
4 Start - A - spreader - gate 1 - A – gate 1– A – gate 1-  A – B – gate 2 -  Finish.
5 Start - A - spreader - gate 1 - A – gate 1– A – gate 1-  A – gate 1– A – B – gate 2 -  Finish.
Schematische weergave  van Innerloop:

Img003Opmerkingen Innerloop:

 • Boei letters verwijzen naar de beschrijving van de baan, boeien op het water kunnen andere letters en cijfers bevatten.
 • Bovenwinds en bakboord van Boei A ligt een “spreader”, De spreader dient alleen bij de EERSTE ronding van A aan bakboord te worden gerond.
 • Bij het ronden van de gate moet tussen de beide boeien door worden gevaren komende vanuit de richting van boei A en moet 1 van beiden worden gerond.

 

 

Lemsteraken Baan (lang):

De positie van boei X en Y zullen per marifoon doorgegeven worden uiterlijk 10 min voor de start.

Boei X en Y zullen zich in vrij vaarwater bevinden buiten de baan van de overige jachten.

Target time van de Race zal 2 uur zijn.

De lemsteraken zullen starten naar boei A1 (blauw) vervolgens naar boei X (beneden wind), daarna  Boei Y (bovenwind).

De ‘loop’ zal herhaald worden tot er wordt gefinisht bij een van de boeien.

Bij ronding van het eerste jacht van de laatste boei voor de finish zal dit per marifoon doorgegeven worden en minimaal 3x herhaald met een minuut tussen pozen.

In het kaartje is Boei A weergeven ter indicatie, dit is geen onderdeel van de baan voor de Aken. De afstand die op het startschip aangegeven wordt is de afstand naar boei A, niet die van A1!

 

Img005
Img007 Img006

 

 

De Baan zal per marifoon doorgegeven worden:

Baan “SB +”

Boei A1 moet SB gerond worden, de ronding zal minder dan 90 graden zijn, Boei X ligt hoger dan  boei A1, Boei X  en alle volgende boeien BB ronden

Baan “SB - ”

Boei A1 moet SB gerond worden, de ronding zal meer dan 90 graden zijn, Boei X ligt lager dan boei A1, Boei X  en alle volgende boeien BB ronden

Baan “BB +”:

Boei A1 moet BB gerond worden, de ronding zal minder dan 90 graden zijn, Boei X ligt hoger dan boei A1, Boei X wordt SB gerond en alle volgende boeien BB ronden.

Baan “BB -”:

Boei A1 moet BB gerond worden, de ronding zal meer dan 90 graden zijn, Boei X ligt lager dan boei A1, Boei X wordt SB gerond en alle volgende boeien BB ronden.

 

 

 

 

Merktekens:

 • De boeien A, B, X, Y en Gate zijn oranje of gele boeien. Boei A1 (aken) is blauw
  Letters of cijfers op de boeien refereren niet naar de banenkaart.
 • Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van ZV het Y.
 • De vlaggen van de startlijn zijn oranje.
 • De ILM vlag is geel.
 • De aanmeldvlag is Blauw.
 • De vlaggen van de finishlijn zijn blauw.
 • Het koersbord is zwart met drie gele cijfers
 • Het afstandsbord A-C is een zwart bord met 2 gele cijfers in tiende mijlen
 • Het baanbord is zwart bord met 1 geel cijfer.
 • Het TripleNumber scoringsbord is wit met de letter L, M of H

 

Appendix C – Algemene informatie

 1. Wedstrijdkantoor

1.1      Het Wedstrijdkantoor  is geopend:               

vrijdag  19.00-21.00 uur

zaterdag                                07.45-08.30 uur en 16.00-19.00 uur

zondag                                07.45-08.30 uur en 14.00-16.00 uur                                               

 

1.2       Telefoonnummers:                

Wedstrijdsecretariaat      06-54200650 (Frank Helwegen)

Havenmeester                 020- 490 47 17 / 06-51 62 88 73

 

 1. Uitslagen

Zo spoedig mogelijk na elke race wordt de voorlopige uitslag gepubliceerd op www.ytorenrace.nl 

’s Middags worden de voorlopige uitslagen bekend gemaakt bij het wedstrijdkantoor.

 

 1. Wal- en havenbepalingen

4.1               Deelnemers zijn verplicht af te meren volgens de door of namens de havenmeesters gegeven aanwijzingen.  

4.2               Deelnemers kunnen gedurende één dag voor en na de wedstrijden als gast van de ZV Het Y een ligplaats krijgen in de haven. Het havengeld is inbegrepen in het inschrijfgeld.

 

 1. Parkeren

Voor het dorp Durgerdam en aan het eind van het dorp zijn parkeerplaatsen. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. De parkeerplaatsen zijn onbewaakt. Parkeren op de dijk in het dorp leidt, naast overlast voor de bewoners, ook onvermijdelijk tot een bekeuring.

 

 1. Let op: in het dorp Durgerdam is geen pinautomaat. Zorg dus voor voldoende cash.