header-website-hr

NOR 2018

Aankondiging van de wedstrijden

Y-Toren Race 5 & 6 Mei 2018

georganiseerd door Zeilvereniging Het Y te Durgerdam

ORC-gemeten boten, Lemsteraken V/VA, Eenheidsklassen

 

1          DE REGELS

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW).

1.2       ORC-gemeten boten en eenheidsklassen moeten voldoen aan Offshore Special Regulations category 4. Try-sail en/of stormfok is niet verplicht.

1.3       Voor de ORC 3-klasse is het Competitiereglement scherpe kajuitzeiljachten (Verbondsbezems) van kracht.

1.4       In geval van strijdigheid tussen talen zal de oorspronkelijke tekst voorrang hebben.

1.5       Ieder persoon aan boord, die woonachtig is in Nederland, moet voorzien zijn van de vereiste licentie.

1.6       Arbitrage: Appendix T RvW is van toepassing.

2          DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING

2.1       De wedstrijdserie staat open voor:

  • ORC-gemeten boten;
  • Lemsteraken V/VA.
  • Eenheidsklassen van kajuit- en sportboten;
    Voor eenheidsklassen geldt een minimum aantal inschrijvers van 5

2.2       Inschrijving is mogelijk via de website www.ytorenrace.nl tot uiterlijk 29 april 2018.

2.3       Na-inschrijvingen worden alleen in uitzonderingsgevallen geaccepteerd.
In dat geval moet het inschrijfgeld contant worden betaald bij de registratie.

2.4       Nadere informatie is te verkrijgen via e-mail eissimmocdjirtsdew.[antispam].@zvhety.nl  of telefonisch bij wedstrijdleider Sjoerd Ooms: 0621 825 365.

3          INSCHRIJFGELD

3.1       Het inschrijfgeld bedraagt:

  • ORC 1, ORC 2 en Lemsteraken: € 60,-
  • ORC 3: € 50,-
  • Eenheidsklassen: € 40,-

3.2       De kosten voor de maaltijd op zaterdag (BBQ-buffet) zijn € 18,50 per persoon in geval van vooruitbetaling

of € 22,50 per persoon bij contante betaling op zaterdag (zolang de voorraad strekt).

3.3       Het inschrijfgeld dient uiterlijk te zijn betaald op 29 april 2018.
Betaling is mogelijk via iDEAL

of door overmaking op rekening NL 16 ABNA 0479 3397 40  ten name van Zeilvereniging Het Y, onder vermelding van YToren2018, klasse, zeilnummer en evt het aantal eters.

            Evt kan via een separaat formulier maaltijden nabesteld worden (en betaald).

3.4       Indien de wedstrijden om welke reden dan ook geen doorgang kunnen vinden of afgebroken worden en er geen herstart plaatsvindt, zal geen restitutie plaatsvinden.

4          PROGRAMMA VAN WEDSTRIJDEN

4.1       Er wordt naar gestreefd om beide wedstrijddagen 4 wedstrijden te varen van ongeveer één uur,

4.2       Op beide dagen is het eerste waarschuwingssignaal gepland om 9:30 uur.

 

5          KLASSEN- EN GROEPSINDELING

5.1       De ORC-gemeten boten worden ingedeeld conform de regels van de Noordzeeclub.
Nota Bene:
Met ingang van 2018 vindt de indeling plaats aan de hand van de Class Design Length (CDL), en zijn er nog slechts drie klassen.
ORC 1: CDL > 9,80
ORC 2: 9,80 >= CDL > 8,60
ORC 3: CDL =< 8,60

5.2       Afhankelijk van het aantal inschrijvers worden klassen in startgroepen gecombineerd. Het definitieve klassen- en startgroepenschema wordt uiterlijk op vrijdag 4 mei bekend gemaakt.

6          MEETBRIEVEN EN METING

6.1        Deelnemers moeten een op 1 mei 2018 geldige meetbrief kunnen tonen. Wijzigingen van rating of TVF na dit moment worden niet meer geaccepteerd, behalve indien de oorzaak van de wijziging niet bij de deelnemer ligt.

 

6.2        Gedurende het evenement kunnen meetbrieven, metingen en uitrusting gecontroleerd worden.

7          LOCATIES

7.1        Het wedstrijdkantoor is gevestigd op het clubschip te Durgerdam.

7.2        Wedstrijdgebied is het Markermeer, binnen een straal van 4 zeemijlen van Pampushaven.
De minimum-waterdiepte is 2,5 meter (IJZP).

8          WEDSTRIJDBEPALINGEN EN MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

8.1        De wedstrijdbepalingen zijn uiterlijk op 15 april beschikbaar op www.ytorenrace.nl.
Ingeschreven deelnemers ontvangen via e-mail bericht zodra deze gepubliceerd.

8.2        Mededelingen worden gedaan op het officiële mededelingenbord bij het wedstrijdkantoor en op  www.ytorenrace.nl.

9          BANEN

9.1        Eenheidsklassen varen een outerloop-trapeziumbaan.

9.2        De ORC-klassen varen een innerloop-traziumbaan.

9.3        De Lemsteraken varen een windward / leeward baan.

10         STRAFSYSTEEM

10.1      Voor de alle klasse(n) is regel 44 RvW gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Eén-Ronde Straf.

11        SCOREN

11.1      ORC-klassen worden ToT - Triple Number gescoord.
Lemsteraken worden gescoord op TVF.
Eenheidsklassen worden gescoord op volgorde van aankomst.

11.2      Vier wedstrijden moeten zijn voltooid voor een geldige serie.

11.3      (a)        Wanneer minder dan vijf wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores. 
(b)        Wanneer 5 of meer wedstrijden zijn voltooid zal de seriescore van een boot het totaal zijn van zijn wedstrijdscores met aftrek van de slechtste score.

12         LIGPLAATSEN

12.1      Het inschrijfgeld is inclusief liggeld van vrijdag 5 mei t.e.m. zondag 8 mei in de verenigingshaven van “Het Y” te Durgerdam, op basis van beschikbaarheid in de haven van  het Y

12.2      In de periode 29 april t/m 12 mei 2018 wordt voor maximaal 5 overnachtingen 50% korting op het reguliere havengeld verleend.

13        Reserve

14        PRIJZEN

14.1      Per klasse worden voor de serie prijzen uitgereikt volgens onderstaand schema:

Starters

Prijzen 

t.e.m. 4

1

5 tot 8

2

9 tot 12

3

13 of meer

4

14.2      Prijsuitreiking: Zondag zo snel mogelijk na de wedstrijden.

           

15        AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

15.1      Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijdserie. De eigenaar van een jacht cq. inschrijver aan de wedstrijd(en), is als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het beheer van jacht en/of bemanning. De wedstrijdbepalingen beperken of verminderen deze verantwoordelijkheid niet.

15.2      De Zeilvereniging Het Y, haar bestuur, commissieleden en/of medewerkers kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met, of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

15.3      Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor wettelijke aansprakelijkheid met een minimumbedrag van € 1.500.000,– per gebeurtenis dan wel een overeenkomstige dekking in de valuta van het land waar de boot geregistreerd is.

16        TENSLOTTE

            Het doel van deze Aankondiging en de Wedstrijdbepalingen is het bevorderen van goede wedstrijden, sportief gedrag en het vermijden van aanvaringen. Geen van deze aanbevelingen wijzigt iets aan de traditie van de Y-toren Race zoals we deze al jaren kennen: sportieve zeilwedstrijden met veiligheid op de eerste plaats.