header-website-hr

Wedstrijdbepalingen

Wedstrijdbepalingen - Y toren Race 2018

Wedstrijdbepalingen

Y-Toren Race 5 & 6 Mei 2018

georganiseerd door Zeilvereniging Het Y te Durgerdam

ORC-gemeten boten, Lemsteraken V/VA, Eenheidsklassen

 

1          DE REGELS

1.1       De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen (RvW), de Aankondiging en deze wedstrijdbepalingen.

1.2       De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing.

1.3       Voor alle klassen gelden de respectievelijke klassenvoorschriften.

1.4       In de wedstrijdbepalingen worden o.a. de volgende regels gewijzigd:
Regel 44.1, 44.2, 60.1a, 62.1, 63.1.

 

2          MEDEDELINGEN AAN DEELNEMERS

2.1       Mededelingen aan deelnemers worden vermeld op het officiële mededelingenbord op de steiger bij het clubschip van ZV Het Y.

2.2       Mededelingen aan deelnemers zullen ook vermeld worden op de website van ZV het Y:
www.zvhety.nl/wedstrijden/ytoren2018/mededelingen

2.3       Marifoonkanaal 72 wordt gebruikt voor mededelingen van de wedstrijdleiding aan de deelnemers.

2.4       Mededelingen m.b.t. protestbehandeling (zie WB 14) worden niet op de website gepubliceerd

 

3          WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDBEPALINGEN

3.1       Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen worden bekend gemaakt vóór 8.00 uur op de dag dat deze van kracht worden.

Wijziging van starttijden van de eerste start van de dag worden bekend gemaakt vóór 20.00 uur op de dag voordat deze van kracht wordt.

 

4          SEINEN OP DE WAL

4.1       Seinen op de wal worden getoond aan de vlaggenmast in de haven.

4.2       Wanneer vlag OW getoond wordt op de wal, wordt  '1 minuut ' vervangen door 'niet minder dan 60 minuten' in wedstrijdsein OW.

 

5.         STARTROOSTER

5.1       Voorlopig startrooster eerste start van de dag:

Vlag

Klasse

Gepland 1e waarschuwingssignaal

 

0

Lemsteraken

09 30

 

3

ORC 3

09 45

 

2

ORC 2

09 50

 

1

ORC 1

09 55

 

 

            Het definitieve startrooster wordt gepubliceerd  op het officiéle mededelingenbord  en  op www.zvhety.nl/wedstrijden/ytoren2018/mededelingen

5.2       De startvolgorde van de tweede en volgende wedstrijden kan afwijkend zijn.
Dit wordt medegedeeld via marifoonkanaal 72 bij het tonen van de oranje vlag (WB 5.4) .

5.3       Bij minder dan vier inschrijvingen in een klasse kan het wedstrijdcomité startgroepen samenvoegen. 

5.4       Om boten te waarschuwen dat een wedstrijd of wedstrijdreeks spoedig zal beginnen, zal een oranje vlag worden getoond met één geluidssein vijf minuten voordat het waarschuwingssein wordt getoond bij de tweede of volgende start van de dag.

5.5       Op zondag zal geen waarschuwingssein gegeven worden na 15:00 uur.

 

6.         KLASSENVLAG

            Met uitzondering van de Lemsteraken voeren de deelnemende boten in het achterstag de klassenvlag zoals aangegeven in het startrooster.

 

7.         WEDSTRIJDGEBIED

7.1       Er zijn twee mogelijke wedstrijdgebieden, de Pampusbaan en de IJM7 baan.
Welke baan gebruikt wordt zal per dag op het mededelingenbord en via de marifoon bekendgemaakt worden.
 

Y-Torenrace 2017

8          BANEN

8.1       De tekeningen in Appendix A geven de banen aan en de volgorde waarin de merktekens moeten worden voorbijgevaren en de zijde waar elk merkteken moet worden gehouden.

8.2       Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité het nummer van de te varen baan tonen.

8.3       Niet later dan het voorbereidingssein zal het wedstrijdcomité de kompaskoers van het eerste rak bij benadering aangeven.

 

9          MERKTEKENS

9.1       De merktekens van de baan zijn jonen met vlag, en gekleurde cilinders.

9.2       Merktekens van de startlijn zijn:
aan stuurboordzijde het startschip;
aan de bakboordzijde een joon met een oranje vlag (ODM).
Er kan een joon met een gele vlag als Inner Limit Marker (ILM) aan de stuurboordzijde van de startlijn worden neergelegd.

9.3       Merktekens van de finishlijn zijn:
aan stuurboordzijde het finishschip;
aan bakboordzijde van de lijn een joon met blauwe vlag.

9.4       Een boot van het wedstrijdcomité die een baanwijziging aangeeft is een merkteken van de baan.

 

10        START

10.1      De startlijn is de denkbeeldige lijn tussen een staak of mast met oranje vlag op het startschip en het merkteken ODM.

10.2      Het startgebied is gedefinieerd als het gebied 100 meter aan loef en aan lij en 50 meter aan weerszijden van de startlijn.

10.3      Boten waarvoor het waarschuwingssein nog niet is gegeven moeten het startgebied vermijden.

10.4      Een boot die later start dan vier minuten na zijn startsein zal de score DNS krijgen.

           


11.        WIJZIGING VAN HET VOLGENDE RAK VAN DE BAAN

11.1      Om het volgende rak van de baan te wijzigen zal het wedstrijdcomité het oorspronkelijke merkteken (of de finishlijn) naar een nieuwe positie verplaatsen.

11.2      Behalve bij een ‘gate’, moeten boten tussen de wedstrijdcomité boot die de wijziging van het volgende rak aangeeft en het dichtstbijzijnde merkteken doorvaren.

 

12.       FINISH

12.1      De finishlijn is de denkbeeldige lijn tussen een staak of mast met blauwe vlag op het startschip en de joon met blauwe vlag.

 

13        TIJDSLIMIET

13.1      De tijdslimiet, gemeten in werkelijke tijd, waarbinnen boten dienen te finishen nadat de eerste boot in zijn klasse de baan heeft gevaren en is gefinisht is 20 minuten.
Boten die na deze tijdslimiet finishen, zullen de score DNF krijgen.
Dit wijzigt Regel 35.

13.2      Het wedstrijdcomité heeft de bevoegdheid de tijdslimieten te verlengen als bijzondere omstandigheden dat rechtvaardigen. Beslissingen van het wedstrijdcomité om een tijdslimiet al dan niet te verlengen leveren geen grond op voor verhaal.

 

14        PROTESTEN EN VERZOEKEN OM VERHAAL

14.1      Protestformulieren zijn verkrijgbaar bij het wedstrijdkantoor en moeten daar weer worden ingeleverd.

14.2      De protesttijdlimiet is 90 minuten nadat de laatste boot van de betreffende klasse is gefinisht in de laatste wedstrijd van de dag.

14.3      Mededelingen zullen worden getoond binnen 30 minuten na de protesttijdlimiet om deelnemers op de hoogte te brengen van verhoren waarin zij partij zijn of zijn genoemd als getuigen. Verhoren worden gehouden in de jurykamer nabij het wedstrijdkantoor.

14.4      Mededelingen over protesten door het wedstrijdcomité of het protestcomité zullen worden getoond, op mededelingenbord, om boten op de hoogte te brengen op grond van regel 61.1(b).

14.5      Op de laatste dag van een evenement moet een verzoek om heropening worden ingediend :
(a) binnen de protesttijd limiet als de partij die heropening vraagt de vorige dag op de hoogte was van de beslissing;
(b) niet later dan 15 minuten nadat de partij die om heropening vraagt op de hoogte was gebracht van de beslissing op die dag.
Dit wijzigt regel 66.

 

15        VEILIGHEID

15.1      Deelnemende boten zijn verplicht een werkende (handheld) marifoon aan boord te hebben. 

15.2      Een boot die zich terugtrekt uit een wedstrijd moet het wedstrijdcomité zo snel mogelijk op de hoogte brengen via marifoonkanaal 72 of een telefoonnummer bekend gemaakt op het mededelingenbord.

 

16        UITRUSTING EN CONTROLES

16.1      Een boot of uitrusting kan te allen tijde worden gecontroleerd op het voldoen aan de klassenvoorschriften en andere regels. Op het water kan een boot door het technisch comité worden opgedragen om onmiddellijk naar een aangewezen plaats voor inspectie te gaan.

16.2      Verificatie van de meting kan uitgevoerd worden ingeval van enige twijfel. Wanneer het technisch comité tot de conclusie komt dat een boot niet aan de meetbrief voldoet, dan komen de kosten voor een her-meting voor rekening van de eigenaar.

16.3      Gebruik van een afwijkend zeilnummer
Een verzoek om een afwijkend zeilnummer te gebruiken tijdens de race moet bij het wedstrijdcomité uiterlijk 2 ½ uur voor de race worden ingediend. Een dergelijk verzoek zal alleen worden ingewilligd indien het comité overtuigd is dat het niet mogelijk is dat het oorspronkelijke zeilnummer toegepast kan worden en het vervangende zeilnummer  niet in gebruik is bij een andere deelnemer.
Dit geldt ook voor zeilnummers in de voorzeilen.

 

17        RADIOCOMMUNICATIE

17.1      Marifoonkanaal 72 kan worden gebruikt voor mededelingen van het wedstrijdcomité aan de deelnemers. Deze mededelingen kunnen betrekking hebben op (gewijzigde) starttijden, banen, OCS, algemene terugroep, baanwijzigingen, afkortingen, afbreken van een wedstrijd. Het niet uitzenden van enig bericht of het niet tijdig uitzenden zal geen grond zijn voor een verzoek om verhaal. Dit wijzigt regel 62.1.

17.2      Ter ondersteuning van de wedstrijden volgt de wedstrijdcommissie het marifoonprotocol van de Noordzeeclub: http://www.noordzeeclub.nl/organisatie/marifoonprotocol/

 

 


Appendix A – Banen

 

Baan up-down

 1     Start;    A; B; Gate; Finish.        
 2    Start;     A; B; Gate; A; Gate; Finish.
 3    Start;    A; B; Gate; A; Gate; A; Gate; Finish    .
 4    Start;    A; B; Gate; A; Gate; A; Gate; A; Gate; Finish.


image002


Lemsteraken Baan (lang):

 


De positie van boei X en Y zullen per marifoon doorgegeven worden uiterlijk 10 min voor de start.

Boei X en Y zullen zich in vrij vaarwater bevinden buiten de baan van de overige jachten.

Target time van de Race zal 2 uur zijn.

De lemsteraken zullen starten naar boei A1 (blauw) vervolgens naar boei X (beneden wind), daarna  Boei Y (bovenwind).

De ‘loop’ zal herhaald worden tot er wordt gefinisht bij een van de boeien.

Bij ronding van het eerste jacht van de laatste boei voor de finish zal dit per marifoon doorgegeven worden en minimaal 3x herhaald met een minuut tussen pozen.

 

In het kaartje is Boei A weergeven ter indicatie, dit is geen onderdeel van de baan voor de Aken. De afstand die op het startschip aangegeven wordt is de afstand naar boei A, niet die van A1!

 


De Baan zal per marifoon doorgegeven worden:

Baan “SB +”

Boei A1 moet SB gerond worden, de ronding zal minder dan 90 graden zijn, Boei X ligt hoger dan  boei A1, Boei X  en alle volgende boeien BB ronden

Baan “SB - ”

Boei A1 moet SB gerond worden, de ronding zal meer dan 90 graden zijn, Boei X ligt lager dan boei A1, Boei X  en alle volgende boeien BB ronden

Baan “BB +”: 

 

Boei A1 moet BB gerond worden, de ronding zal minder dan 90 graden zijn, Boei X ligt hoger dan boei A1, Boei X wordt SB gerond en alle volgende boeien BB ronden.

Baan “BB -”: 

 

Boei A1 moet BB gerond worden, de ronding zal meer dan 90 graden zijn, Boei X ligt lager dan boei A1, Boei X wordt SB gerond en alle volgende boeien BB ronden.

Img007 Img006
Img005 Img004

 

Merktekens:

·         De boeien A, B, Gate zijn oranje of gele boeien. Boei A1 (aken) is blauw
Letters of cijfers op de boeien refereren niet naar de banenkaart.

·         Het startschip is herkenbaar aan de verenigingsvlag van ZV het Y.

·         De vlaggen van de startlijn zijn oranje.

·         De ILM vlag is geel.

·         De aanmeldvlag is blauw.

·         De vlaggen van de finishlijn zijn blauw.

·         Het koersbord is zwart met drie gele cijfers

·         Het afstandsbord A-C  is een zwart bord met 2 gele cijfers in tiende mijlen

·         Het baanbord is zwart bord met 1 geel cijfer.

·         Het TripleNumber scoringsbord is wit met de letter L, M of H

 

Appendix B – Algemene informatie

1. Wedstrijdkantoor

Het Wedstrijdkantoor  is geopend:      

vrijdag              19.00-21.00 uur

zaterdag           07.45-08.30 uur en 16.00-19.00 uur

zondag             07.45-08.30 uur en 14.00-16.00 uur                          

 

2. Telefoonnummers:  

            Wedstrijdsecretariaat    06-54200650 (Frank Helwegen)

            Havenmeester              020- 490 47 17 / 06-51 62 88 73

 

3. Uitslagen

Zo spoedig mogelijk na elke race wordt de voorlopige uitslag gepubliceerd op www.ytorenrace.nl 

’s Middags worden de voorlopige uitslagen bekend gemaakt bij het wedstrijdkantoor.

 

4. Wal- en havenbepalingen

Deelnemers zijn verplicht af te meren volgens de door of namens de havenmeesters gegeven aanwijzingen.  

Deelnemers kunnen gedurende één dag voor en na de wedstrijden als gast van de ZV Het Y een ligplaats krijgen in de haven. Het havengeld is inbegrepen in het inschrijfgeld.

 

5. Parkeren

Voor het dorp Durgerdam en aan het eind van het dorp zijn parkeerplaatsen. Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto. De parkeerplaatsen zijn onbewaakt. Parkeren op de dijk in het dorp leidt, naast overlast voor de bewoners, ook onvermijdelijk tot een bekeuring.

 

6.  Let op: in het dorp Durgerdam is geen pinautomaat. Zorg dus voor voldoende cash.