Meerjarenbegroting: extra ALV op 15 september

Geplaatst op 05-07-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Bob

Extra ALV

Op 15 september belegt het bestuur een extra ALV. Daarin wordt in de eerste plaats het besluit aan de leden voorgelegd om deze winter nog de CD steigers te vervangen door drijvende steigers (kosten rond 90.000 euro). Dit bedrag is al gereserveerd (en we hebben het geld), maar we willen niettemin de leden raadplegen.

Meerjarenbegroting

Ook behandelen we deze ALV de meerjarenbegroting. Reden om een meerjarenbegroting te maken was om van te voren duidelijker zicht te krijgen op de (on)mogelijkheden van investeringen door de vereniging. Op het moment zitten we nog ruim bij kas, maar als we bijvoorbeeld volgend jaar alle steigers zouden moeten renoveren gaan we dik de min in.

Om goede beslissingen te kunnen nemen (door bestuur én leden) is het dus belangrijk om de te verwachten vervanginsinvesteringen en gewenste nieuwe investeringen op een rijtje te zetten. De commissie Y-2027 heeft hier voorwerk voor geleverd, en veel wensen en noden geïnventariseerd. Het bestuur heeft afgelopen maandag 3 juli in principe de meerjarenbegroting vastgesteld, nu wordt gewerkt aan de mogelijke consequenties voor de komende jaarbegrotingen om daarna prioriteiten te kunnen afwegen. Op 15 september leggen we de complete meerjarenbegroting aan de leden voor. De uitgangspunten van de begroting zijn wel door het bestuur goedgekeurd en ook die leggen we 15 september voor. De uitgangspunten zijn:

 1. Het gaat om investeringen in een levendige vereniging in de breedste zin (ook, maar niet alleen, in de infrastructuur van de havens)
 2. We zien een toename van het gebruik van de havens als verblijfs- en recreatieplek, niet alleen als ‘botenstalling’: dat gaat op voor jongere, maar ook voor veel oudere leden. Het succes van de ‘familieweekenden’, etc. is daarvan een duidelijk voorbeeld.
 3. De alom voorspelde ‘veroudering’ van ledenbestanden van watersportverenigingen valt voor het Y nogal mee: gezien de lage kosten van de haven en de gestage instroom van nieuwe leden (met een gemiddelde leeftijd van rond de 50 jaar) verwachten wij de komende tien jaar nog altijd mensen op de wachtlijst te hebben (op het moment al rond de 60 – wachtlijst 2017)
 4. Wel is het onze intentie de veranderingen in de watersport proberen te duiden en daar voor ZVhetY conclusies uit te trekken, zodat wij ook de komende 10 jaar een levendige vereniging kunnen blijven, met veel zelfwerkzaamheid van leden, waarin leden gezamenlijk zeilen en actief zijn in de haven en bij activiteiten.
 5. We willen nadrukkelijk niet alleen nadenken over leden met een ligplaats in 1 van onze havens maar ook voor leden op de wachtlijst of die gewoon lid zijn ‘om bij de club te horen’, zoals meedoen aan evenementen, wedstrijden, etc. 
 6. Ontwikkelingen als de dijkverzwaring in Durgerdam, en de (langzame) leegloop van gemeente- en commerciële havens bieden ook kansen (bijvoorbeeld overleg met RWS, zoals al in Marken al aan de gang, of met Waterschap over ‘recreatief medegebruik’).
 7. We hoeven dit niet alleen te doen: ook samen met WSV Durgerdam en Watergeuzen, WSV Marken, andere verenigingen, etc. kan e.e.a. worden opgepakt.
 1. Meerjarenplan en (investerings)- begroting

Het meerjarenplan bestaat uit een uitgebreide toelichting en een begroting waarin alles samenkomt.

Voor de financiering onderzoeken we nu ook subsidie van de gemeente (30%), bijvoorbeeld voor een combinatie van de E-F en de buitensteiger, gecombineerd met de verbouwing van het sanitair, arken, etc.

De meerjaren investeringsbegroting (eventueel jaarlijks bijgesteld) is vervolgens vast onderdeel van de jaarlijkse begrotingen van de vereniging.

Een meerjarenplan is niet alleen een begroting. Bijvoorbeeld: één van de urgentste zaken is niet zomaar in geld uit te drukken: de wachtlijst. Eind juni 2017 staan inmiddels 60 mensen op de wachtlijst. Gezien het verschil in beleving, de ligging van onze havens, de verenigingsactiviteiten en (last but not least) de lage prijzen van een ligplaats is de verwachting dat de wachtlijst de komende jaren alleen maar langer zal worden.

Het is dus de hoogste tijd om na te gaan denken over alternatieven voor de huidige havens. Dit meerjarenplan is daar niet het enige middel voor, maar het bestuur rekent dit onderwerp wel degelijk tot haar verantwoordelijkheid.

 1. Opbouw meerjarenplan

In het meerjarenplan wordt onderscheid gemaakt tussen vervangingsinvesteringen en investeringen met het oog op de toekomst. Deze zijn mede geïnventariseerd door de verschillende commissies van de vereniging.

Uiteindelijk zijn er 3 inkomstenbronnen voor de (uiteindelijk in de spreadsheet bij elkaar gebrachte) investeringen:

 1. bestaande reserves (uiteraard niet onuitputtelijk, en er moet ook een continuiteitsreserve worden gehandhaafd).
 2. Subsidie: de gemeente Amsterdam verstrekt (onder voorwaarden) ruwweg 30% subsidie bij aanpassingen van infrastructuur, ook voor watersport (dus steigers, arken, etc.).
 3. Besparingen en (lichte) verhoging van tarieven (als laatste)

In de meerjarenbegroting zullen wij ook de mogelijkheden en wensen voor de finaciering aan de leden voorleggen.