Even een paar uur uitwaaien op zondagmiddag en een gemoedelijke “after sail” in het Clubhuis, is de “drive” om mee te doen aan de winterwedstrijden van Zeilvereniging het Y. Waarbij trouwens ook niet leden van harte welkom zijn.

Wij wensen u goede en sportieve Winterwedstrijden toe.

De Wedstrijd Commissie.

Onderstaande wedstrijdbepalingen zijn ook als pdf-bestand te downloaden.

Lokale Wedstrijdbepalingen Winterwedstrijden 2018-2019

1. De van toepassing zijnde bepalingen.

1.1 Deze lokale wedstrijdbepalingen inclusief annexen vormen tezamen met de Standaard

Wedstrijdbepalingen, de wedstrijdbepalingen voor de Winterwedstrijden 2017-2018 conform regel 88.2 RvW.

2. De locatie van het wedstrijdcentrum.

2.1 Het wedstrijdcentrum is het Clubhuis van zeilvereniging het Y.

2.2 Communicatie vindt ook plaats op kanaal 13

3. Inschrijvingen.

3.1 De  Winterserie staat open voor kajuitzeilboten.

3.2 Het inschrijfgeld  bedraagt 20,00 euro voor de gehele serie of 10 euro per wedstrijd, bij de inschrijving te voldoen via iDeal.

4. Mededelingen aan deelnemers.

4.1 Mededelingen aan deelnemers zullen VHF kanaal 13 worden gedaan.

5. Programma van de wedstrijden.

5.1 Zie Appendix A voor het wedstrijdrooster en startrooster.

De start van iedere wedstrijd is om 12:00 uur (lokale GPS tijd) .

5.2 Bij gevaarlijke weersomstandigheden (onweer, zeer zware windstoten, mist) kan de wedstrijd worden afgelast.

Hij wordt in ieder geval afgelast als om 10:00 uur op Teletekst pagina 710 een windwaarschuwing van 6 Bf of hoger voor het district Marken staat.

Indien mogelijk zal het ook op de website en via VHF kan. 13 bekend worden gemaakt.

6. Wijzigingen Lokale Wedstrijdbepalingen.

6.1 Iedere wijziging in deze wedstrijdbepalingen zal bekend worden gemaakt op de website van ZV het Y.

7. Wedstrijdbepalingen met banenkaart en wedstrijdrooster.

7.1 Via de website van ZV het `Y .

7.2 Rond 10:30 ( op elke wedstrijddag ) zal de te zeilen baan gepubliceerd worden op de Website en per WhatsApp aan de deelnemers doorgegeven worden en tevens zal tussen 11:30 en 11:45 de baan op Marifoon kanaal 13 bekend worden gemaakt door de wedstrijdleider.

8. Veiligheid.

8.1 De veiligheid van het jacht en zijn opvarenden is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of diens vertegenwoordiger. Zeker in de winterperiode is onderkoeling een gevaar.

8.2 Gezien ervaringen uit het verleden is besloten het dragen van reddingvesten verplicht te stellen. Dit geldt voor alle bemanningsleden.

9. Aanvulling op regel 90.3 b (RvW).

9.1 Als boten worden uitgesloten op grond van regel 14 b waarbij (ernstige) schade is ontstaan, zal deze als score (DSQ) niet aftrekbaar van zijn totaal score.

Kortom: Een DSQ als gevolg van een aanvaring waardoor (ernstige) schade is ontstaan is geen aftrekwedstrijd. Dit om de veiligheid te vergroten.

10. Start en finishschepen.

10.1 Er wordt getracht een finish en startschip te regelen voor elke wedstrijd echter:

10.2 Er is geen startschip. Dit wijzigt regel 26 RvW

10.3 Het finishschip is die deelnemer welke als eerste de finishlijn passeert. (verplicht)

10.4 Indien er door omstandigheden geen finish schip aanwezig is op het moment dat de 2e

deelnemer de finishlijn passeert, dan is deze deelnemer verplicht zich als finishschip te presenteren en de finish tijden van de overige deelnemers te noteren

11. Sluiting van de finish.

11.1 De finish sluit om 15.30 uur.

11.2 Boten die er niet in slagen om de finish voor 15.30 uur te bereiken ontvangen geen

score voor die wedstrijd.

12. Inkorten van de baan.

12.1 De wedstrijdleider kan de te zeilen baan bij elk merkteken (lees navigatieton) inkorten.

12.2 De finishlijn is dan de denkbeeldige lijn tussen dat merkteken en het finishschip.

12.3 Via marifoon kanaal 13 zal de wedstrijdleider bekend maken, dat de wedstrijd wordt

afgekort en bij welk merkteken. Dit wijzigt regel 32 RvW.

13. Protesten.

13.1 Een boot die de bedoeling heeft te protesteren moet altijd de andere boot op de hoogte brengen bij de eerst redelijke gelegenheid. Hij moet direct de rode vlag tonen.

13.2 Protesten moeten worden geschreven op protestformulieren welke verkrijgbaar zijn in het wedstrijdcentrum (zie 2.1) en ingeleverd bij de wedstrijdcommissie aldaar.

13.3 De protesttijd sluit om 16.30 uur.

13.4 De protestcommissie zal de protesten behandelen op een nader bekend te maken

plaats, datum en tijd.

14. Wedstrijd gebied.

14.1 Het wedstrijdgebied is het Markermeer. Hydrografische kaart 1810 (versie 2016)

15. De baan.

15.1 De merktekens van de baan zijn bestaande navigatie / betonning boeien.

15.2 Van de volgende boeien zal gebruik gemaakt (kunnen) worden:

P14 t/m P2

P11 t/m P1

IJM 22 t/m IJM 14

IJM 19 t/m IJM 11

Sport K

MZ 21 MZ 1

M1 en M2  ( Muiden)

16. Reserve.

17. De startlijn en finishlijn.

17.1 De startlijn is nabij boei P12 tussen staak met vlag en startschip

17.2 De finishlijn is idem startlijn alleen tegengesteld.

18. Score.

18.1 Alle deelnemende boten varen onder ZW rating in één groep.

18.2 Het Lage Punten Scoresysteem zal op basis tijd voor tijd worden toegepast voor het

eindklassement.

18.3 Indien het aantal gevaren wedstrijden 6 of meer bedraagt, zijn er 2 aftrekwedstrijden.

Indien het aantal gevaren wedstrijden 5 bedraagt, is er 1 aftrekwedstrijd. Indien er

minder dan 5 wedstrijden gevaren worden is er geen aftrekwedstrijd.

18.4 De seriescore van iedere boot is de optelsom van zijn wedstrijdscores met aftrek van

zijn slechtste score. De laagste score wint.

19. Prijzen.

19.1 Er worden dagprijzen en een Overall( wisselprijs) uitgereikt

19.2 De Overall prijsuitreiking vindt plaats na het einde van de gehele wedstrijdserie. Zie ook Appendix A.

Appendix A:

Data Winterwedstrijden.

14 Oktober

11 November

9 December

6 Januari ( en aansluitend Nieuwjaarsreceptie)

3 Februari

3 Maart

7 april  (en prijsuitreiking !!)