Header

Even een paar uur uitwaaien op zondagmiddag en een gemoedelijke “after sail” in het Clubhuis, is de “drive” om mee te doen aan de winterwedstrijden van Zeilvereniging het Y. Waarbij trouwens ook niet leden van harte welkom zijn.

Wij wensen u goede en sportieve Winterwedstrijden toe.

De Wedstrijd Commissie.

9-10-2019

De Wedstrijdbepalingen: PDF

Wedstrijdbepalingen

Y-Winterzeilen 2019-2020

0 Organiserende Autoriteit, Deelname en Inschrijven

0.1 Organiserende Autoriteit is de Zeilvereniging "Het Y" te Amsterdam, opgericht 1885.

0.2 De Winterwedstrijden staan open voor kajuitzeilboten die voldoen aan de OSR Special Regulations 2018 - 2019 Categorie 4.

0.3 Elke deelnemende boot moet verzekerd zijn voor Wettelijke Aansprakelijkheid met een minimum-dekking van € 1.500.000 per gebeurtenis.

0.4 Het inschrijfgeld bedraagt €20.00 voor de gehele serie, over te maken op rekeningnr.
NL17 RABO 0111 4050 25 t.n.v. Zeilvereniging Het Y, onder vermelding van bootnaam en 'Winterwedstrijden'.

1 Regels

1.1 De wedstrijden zijn onderworpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen 2017 - 2020 (RvW) en deze Wedstrijdbepalingen.

1.2 De RvW zijn uitsluitend van toepassing tussen wedstrijdzeilende boten onderling.
Overigens is het BPR onverkort van toepassing.

1.3 Appendix T (Arbitrage) is van toepassing.

2 Mededelingen aan deelnemers

Deze worden gedaan via de Whatsapp-groep "Y-Winterzeilen 2019-2020" en via VHF-kanaal 13. Aanmelden voor de Whatsapp-groep kan via een Wapp-berichtje naar Karim Kat: 06-48381069.

3 Wijzigingen van de wedstrijdbepalingen

3.1 Deze worden bekendgemaakt op de website van "Het Y" uiterlijk op 9:30 op de dag dat de wijziging van kracht wordt, met een notificatie op de Whatsapp-groep.

4 Programma van de wedstrijden

4.1 Op de volgende dagen is één wedstrijd gepland:
2019: 13 oktober, 10 november, 8 december;
2020: 5 januari, 2 februari, 1 maart, 5 april.
Als door (weers)omstandigheden één of meer wedstrijden zijn uitgevallen wordt op 29 maart 2020 één inhaalwedstrijd gevaren.

4.3 Bij ongunstige weersomstandigheden zoals harde wind, ijs of mist kan de wedstrijdleiding besluiten geen wedstrijd te starten. Er wordt in ieder geval niet gestart als op de dag van de wedstrijd om 10:00 uur Teletekstpagina 710 voor district Marken een windwaarschuwing van 6 Bf of hoger meldt.

4.2 Op elke wedstrijddag is het eerste waarschuwingssein gepland om 11:55.

5 Wedstrijdgebied en Banen

5.1 Het wedstrijdgebied wordt gevormd door het IJmeer en het Markermeer.

5.2 Op de dag van de wedstrijd om 10:30 wordt de baan gepubliceerd via de WhatsApp-groep.
Tevens zal om 11:30 en 11:45 de baan via VHF-kanaal 13 bekend worden gemaakt.

5.3 Merktekens van de baan:
Van de volgende vaarwegmarkering kan gebruik gemaakt worden:
IJM 22 t/m IJM 14
IJM 19 t/m IJM 11
Sport K
MZ 27 t/m MZ 1
M1 en M2
IJTOREN

6 Start en klassenvlag

6.1 Er wordt gestart volgens RvW 26, in één startgroep.
De klassenvlag is cijferwimpel "1"

6.2 De startlijn wordt gevormd door een mast of staak met oranje vlag aan boord van het startschip aan SB-zijde van de lijn, en een joon met oranjevlag aan BB-zijde van de lijn.

7 Finish en tijdslimiet

7.1 De finishlijn ligt in het verlengde van de cardinale boei IJTOREN en de Vuurtoren op de Hoek van het Y.

7.2 Deelnemers nemen hun eigen finishtijd op in uu:mm:ss (GPS-tijd) en geven deze door aan wedstrijdleiding via de Whatsapp-groep"Y-Winterzeilen 2019-2020" met de bootnaam, indien mogelijk aangevuld met de boot die vóór hen / ná hen finisht.

7.3 Schepen die niet om 15:30 uur zijn gefinisht worden gescoord als DNF.

8 Afkorten van de baan

De wedstrijdleiding kan de te zeilen baan bij elk merkteken inkorten.
Dit wordt bekend gemaakt via VHF 13 en door het tonen van seinvlag S op het comitévaartuig.
De finishlijn is dan de denkbeeldige lijn tussen dat merkteken en het comitévaartuig.

9 Protesten en Verzoeken om verhaal

9.1 Deze moeten worden geschreven op formulieren welke verkrijgbaar zijn op het havenkantoor.

9.2 Einde protesttijd is 60 minuten na de finish van de laatste regulier gefinishte boot.

9.3 De behandeling vindt zo spoedig mogelijk daarna plaats, bij voorkeur vóór de volgende wedstrijd.

10 Straffen

RvW 44.1 is gewijzigd zodat de Twee-Ronden Straf is vervangen door de Een-Ronde Straf.

11 Scoren, Handicap en Zeilvoering

11.1 RvW Appendix A (Lage Punten Systeem) is van toepassing.

11.2 In afwijking van Appendix A2 RvW wordt de seriescore als volgt berekend:

1 – 4 wedstrijden: de opstelsom van de wedstrijdscores

5 – 7 wedstrijden: de opstelsom van de wedstrijdscores minus de slechtste score

11.3 De boten worden gescored op SW-handicap.

11.4 Aan boten die geen in 2019 geldige SW-meting hebben kent de wedstrijdleiding handicap-waarden toe. Hiertegen is geen verzoek om verhaal mogelijk.

11.5 Boten die een spinnaker die wel in de meting is opgenomen niet willen gebruiken, dienen dit ten minste 7 dagen vóór de wedstrijd op te geven.

12 Napraten en uitslag

Direct na de wedstrijd wordt in de clubark erwtensoep verstrekt, gevolgd door de (voorlopige) uitslag van die dag. Prijzen voor de hele serie worden uitgereikt op zondagmiddag 5 april.

13 Veiligheid

13.1 Van en naar het wedstrijdgebied wordt de scheepvaartroute Amsterdam - Lelystad gekruist.
Verkeer in de vaargeul heeft altijd voorrang! Houd goede uitkijk en steek de route haaks over.

13.2 Vanaf het vertrek uit de haven tot terugkomst in de haven is het dragen van een reddingvest verplicht voor de gehele bemanning.

14 Afwijzen van aansprakelijkheid

Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de wedstrijden, zie RvW 4, Besluit om wedstrijd te zeilen. De Zeilvereniging Het Y, haar bestuur, medewerkers en vrijwilligers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor materièˆle schade of persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijden.

15 Naam- Beeld- en Portrechtrecht

Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de Zeilvereniging "Het Y" het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun eigengoeddunken, elke fotografische, audio- en video-opname en andere reproducties van hen te maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenementslocatie zijn gemaakt vanaf de tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitieve vertrek.